Frivillig revision

Många företag som inte enligt lag måste ha en auktoriserad revisor har ändå valt att ha kvar sin revisor. Våra kunder upplever att vi ger dem ett mervärde t.ex. i form av att de samtidigt får tillgång till ett kvalificerat bollplank för de flesta bolagsfrågor. De känner också trygghet samt kan visa bolagets externa intressenter en kkvalitetsstämpel, som ger trovärdighet för bolagets ekonomiska information.

Förtroende och kvalitetsstämpel

Revisionen medverkar till att ge ditt företag trovärdig ekonomisk information gentemot bolagets olika intressenter exempelvis; kunder, leverantörer, samarbetspartners, banker och Skatteverket. Resultatet av denna granskning presenteras i en revisionsberättelse som offentliggörs hos Bolagsverket och andra upplysningsföretag. En revision ger företaget en fördel i form av en kvalitetsstämpel.

Bättre kontroll och trygghet

Vår revisionstjänst syftar också till att ge våra kunder en bättre kontroll över verksamheten, visa var möjligheter finns och att identifiera risker. Genom revisionen kvalitetssäkrar du som företagare din redovisning och årsredovisning, som även ligger till grund för bolagets deklaration. Du minskar risken att felaktigheter uppstår.  Vid en årlig revision blir startsträckan kort när du har behov av råd och hjälp, eftersom bolagets revisor redan är insatt i ditt företags verksamhet och förutsättningar.

Rådgivning

Vi kan tillsammans med samarbetspartners i vårt kontaktnät erbjuda kvalificerad rådgivning inom en rad olika områden såsom:

 • Skattefrågor

 • Bolagsbildningar

 • Anskaffning av lagerbolag

 • Myndighetskontakter

 • Upprättande av deklaration

 • Företagsvärdering

 • Rådgivning kring företagsstrukturer

 • Likvidationer

 • Fusioner

 • Bokslut

 • Årsredovisning

 • Utdelning

 • Konkursutredningar

 • Ekonomistyrning, budget och likviditetsplanering

GDPR- Nya dataskyddsförordningen:

Från och med 2018-05-25 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Lagen innebär stärkta rättigheter för den enskilda individen när det gäller personlig integritet och ökade krav för företag som behandlar personuppgifter.

Hur vi på Revisionsfirman Defacto hanterar personuppgifter har sin grund i det lagkrav som finns för revisorer och som måste följas vid genomförande av revision enligt gällande regelverk. Informationen är skyddad av lagbunden tystnadsplikt. I de två nedanstående dokumenten finner ni detaljerad information kring hur vi på Revisionsfirman Defacto förhåller oss till GDPR.

Revisionsfirman Defacto information om behandling av personuppgifter i revisionsuppdraget.

Revisionsfirman Defacto Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag.

Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna genomföra våra uppdrag. Revisionsfirman Defacto är personuppgiftsansvariga.

Utöver det lagbundna kravet kring personuppgifter så skickar vi sparsamt ut nyheter och övrig information till kunder. Om du inte är intresserad av att erhålla sådan information meddelar du oss.

Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter utöver det som framgår av de två ovanstående dokumenten vilka är kopplade till den lagbundna revisionen.

På vår hemsida använder vi bara ”cookies” för Google analytics i syfte att ta fram statistik över besökare. Om vi har länkar till andra webbplatser på vår hemsida gäller vår policy inte för dessa länkars webbplatser.